RA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi 2023 Yılı Çağrısı Açıldı


ERA-MIN3 ERA-NET Cofund Projesi; Endüstriyel rekabet edilebilirliği güçlendirmek ve döngüsel ekonomiye geçmek için Avrupa’da “ham maddelerle” ilgili Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayıp yürütmek amacıyla Avrupa Birliği Komisyonu tarafından Ufuk 2020 alt alanlarından "İklim Değişikliği, Çevre, Kaynak Verimliliği ve Ham maddeler" (Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw Materials)” alanı kapsamında desteklenen bir ERA-NET Cofund projesidir.
Çağrıya sunulabilecek projelerin beklendiği konular:
Konu 1: Keşif ve madencilikten hammadde temini
Konu 2: Döngüsel Ekonominin Güçlendirilmesi
Konu 3: İşleme, Üretim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Konu 4: Sürdürülebilirlik için çevresel değerlendirme, iklim ve politika geliştirme
Konu 5: Sağlık, güvenlik ve kamuoyu algısında sosyal sürdürülebilirlik
Yükseköğretim kurumları, eğitim ve araştırma hastaneleri ve kamu kurum ve kuruluşları kabul edilen bütçeleri üzerinden %100 destek oranı ile desteklenecektir. Büyük ölçekli özel kuruluşlar kabul edilen bütçeleri üzerinden %60 ve KOBİ'ler kabul edilen bütçeleri üzerinden %75 destek oranı ile desteklenecektir.
Proje süresi en fazla 36 ay olabilir.
Ülkemizden başvuracak bir proje; TÜBİTAK tarafından PTİ ve kurum hissesi hariç toplamda en fazla 2,5 Milyon TL ile desteklenebilecektir.
Son başvuru tarihi: 30 Mart 2023'tür.
Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız